Michał Głuszkowski

Michał Głuszkowski

Michał Głuszkowski – adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMK. Absolwent socjologii (UMK, 2003) i filologii rosyjskiej (UMK, 2005), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UMK, 2009). Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki bilingwizmu i zjawisk z nim związanych, mniejszości etnicznych, religijnych oraz kulturowych – zwłaszcza kwestii językowych i problemów tożsamości społeczno-kulturowej, funkcjonowania wysp językowych, a także historii socjologii (głównie polskiej i rosyjskiej oraz wzajemnych inspiracji).

W ramach projektu Pracowni badań nad pamięcią w postkomunistycznej Europie „Postcomer” zajmuje się problematyką mniejszości etnokulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej i ich reakcji na zmianę społeczną, jaka dokonała się po upadku komunizmu. Badaniami szczegółowymi objęte będą przede wszystkim wspólnoty starowierców w Polsce oraz w krajach bałtyckich.