Aleksandra Twardowska

Aleksandra Twardowska

Aleksandra Twardowska – doktor nauk humanistycznych, specjalność językoznawstwo, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej (Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem jej rozprawy doktorskiej, obronionej na Uniwersytecie Gdańskim, była antroponimia sarajewskich Żydów sefardyjskich sprzed II wojny światowej. Współredaktorka serii “Poznać Bałkany”. Jej zainteresowania naukowe obejmują: kulturę i historię bałkańskich Żydów, język bałkańskich Sefardyjczyków (żydowsko-hiszpański/ladino), żydowską I słowiańską antroponimię, mniejszości bałkańskie oraz bałkańskie języki.
Badania w ramach projektu Pracowni Postcomer będą poświęcone bośniackim, serbskim i chorwackim Żydom będzie się przede wszystkim koncentrować na zagadnieniu tożsamości tej mniejszości etniczno-wyznaniowej. Przy opracowywaniu tego problemu nacisk będzie położony opis poczucia przynależności państwowej, kulturowej, etnicznej i religijnej wśród zadeklarowanych członków największych wspólnot żydowskich w byłej Jugosławii – Sarajewa, Belgradu i Zagrzebia – po roku 1991, lecz w świetle doświadczeń tych wspólnot w okresie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugoslawii. Podstawę badań stanowić będą źródła żydowskie, a więc najważniejsze periodyki i publikacje wydawane przez instytucje i stowarzyszenia żydowskie od roku 1945 do chwili obecnej, m.in: “Ha-kol”, “Novi Omanut”, “Hadašon” (Zagrzeb), “Jevrejski almanah”, “Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja” (Belgrad), “Bilten”, “Jevrejski glas” (Sarajewo).