Monthly Archives: październik 2013

Wykład dra Branislava Radeljicia z University of London

Branislav Radeljić jest wybitnym znawcą polityki Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących kwestiach: (1) obecności islamu w państwach Unii Europejskiej i wpływie tej religii na przyszłość polityki unijnej; (2) idei „europejskości” i jej praktycznych realizacjach w ideologii i praktyce unijnej oraz poszczególnych państw europejskich; (3) współczesnej historii Bałkanów (zwłaszcza problematyki Kosowa) i stosunkach pomiędzy państwami Europy Południowo-Wschodniej a Wspólnotą a następnie Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem roli państw europejskich i struktur wspólnotowych w procesie rozpadu Jugosławii i przebiegu wojen postjugosłowiańskich. Dr Radeljić pracuje w School of Law and Social Sciences, University of East London. Obronił doktorat w Goldsmiths, University of London (Wielka Brytania), zaś wcześniejsze etapy edukacji uniwersyteckiej wiodły go przez Vrije Universiteit Burssel oraz Université Libre de Bruxelles (Belgia), a także Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Włochy). Jest autorem szeregu publikacji, w tym przede wszystkim książki Europe and the Collapse of Yugoslavia: The Role of Non-State Actors and European Diplomacy (2012), a także redaktorem Europe and the Post-Yugoslav Space (2013) oraz Debating European Identity: Bright Ideas, Dim Prospects (2014, w druku).

facebooktwittermailby feather